fbpx

Terms and conditions

De rechten- en plichten van leden, de vereniging en het bestuur tref je in de Statuten. De voorwaarden, aanvullend op de statuten, van het lidmaatschap tref je in de algemene voorwaarden.

De voorwaarden voor een bezoeker of een ander die kennis neemt van onze informatie tref je in onze gebruikersvoorwaarden.
Om je lidmaatschap te kunnen herroepen binnen de herroepingstermijn, kan je gebruik maken van het herroepingsformulier.
Ons beleid aangaande je persoonsgegevens en verwerking tref je in het privacybeleid.

Welke rechten en plichten heb je als lid van Follow This?
Als je overweegt lid te worden van Follow This of reeds lid bent is het van belang te weten welke rechten en plichten je hebt. Deze rechten en plichten liggen vast in een aantal documenten. Als volgt vatten wij de rechten en plichten samen en we verwijzen naar de relevante documenten.
Follow This is een vereniging en heeft ten doel om Shell te bewegen om een duurzaam energiebedrijf te worden. Door van Follow This lid te worden steunt een lid dit doel. Dat alles wordt nader bepaald in de statuten en daar kan je lezen welke rechten en plichten jij, maar ook Follow This heeft. Zo kent de vereniging een bestuur en een algemene ledenvergadering waar jij als lid aan deel kan nemen en waar jij je stem kan laten horen.
Aanvullend op de statuten kennen we algemene voorwaarden die je, voordat je lid kan worden, actief dient te accepteren. We raden je aan deze voorwaarden voordat je lid wordt door te lezen en we hebben getracht zaken zo transparant mogelijk te verwoorden, waarbij we er niet aan kunnen ontkomen toch soms juridische volzinnen te gebruiken.
Om lid te worden van Follow This betaal je eenmalige bijdrage. Na betaling door jou koopt Follow This één aandeel Shell. Dit aandeel wordt door Follow This op eigen naam gehouden en zij is eigenaar. Echter, jij maakt de koop van dit aandeel mogelijk met je lidmaatschap. Je eenmalige bijdrage voor het lidmaatschap bestaat uit een bijdrage voor transactiekosten en een bijdrage voor de koop van een aandeel Shell. Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd en er is geen contributie.
Als je lid wordt van Follow This, bestaat de mogelijkheid om binnen een periode van 14 dagen nadat je de transactie aangaande het lidmaatschap uitvoert, je lidmaatschap te herroepen. Voor deze herroeping kan je het herroepingsformulier gebruiken.
Van belang is te beseffen dat wij bij een tijdige herroeping mogelijk niet je gehele eenmalige bijdrage kunnen terugbetalen vanwege het feit dat we transactiekosten hebben moeten maken en Follow This mogelijk – als zij het ene aandeel dat virtueel met je lidmaatschap is verbonden terugverkoopt – minder ontvangt dan jouw bijdrage voor de koop van dat ene aandeel.
Als jij, ongeacht of je nu lid bent of “slechts op bezoek” bent, kennis neemt van informatie van Follow This, dan is het zou dat Follow This deze informatie altijd met zorg heeft samengesteld. Vaak ook tref je een opinie. Met betrekking tot hoe jij nu om moet gaan met onze informatie hebben wij gebruikersvoorwaarden opgesteld.
Tot slot hebben wij privacy hoog in het vaandel. Wij zullen je gegevens alleen gebruiken voor Follow This. Lees ons privacybeleid over hoe wij met privacy omgaan.
Onder aan de website bij “juridische documenten” kan je een overzicht van alle relevante documenten.
Dan nog even iets over financiële toezichtswetgeving. Weliswaar verwerft Follow This op verzoek van leden aandelen Shell en/of oefent Follow This namens leden het stemrecht op aandelen Shell uit, maar Follow This is – in onze ogen en die van meerdere specialisten met wie wij in gesprek zijn geweest – geenszins een beleggingsinstelling, -vereniging en/of -onderneming of anderszins een entiteit die onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markt. Het lidmaatschap van Follow This is dan ook niet als een financieel product te kwalificeren waarvoor financieel toezicht aan de orde is.
Wellicht dat wij in een volgende fase wel de ambitie hebben om onder toezicht van bijvoorbeeld de AFM te staan, maar dat is nu niet aan de orde en daar praat je als lid ook zelf over mee.
Voor meer informatie over Follow This en het lidmaatschap verwijzen wij graag naar de Frequently Asked Questions en deze algemene voorwaarden en alle andere informatie op de website.
Tot slot willen we je uitnodigen om je die vragen te stellen en/of opmerkingen te maken waarmee wij de informatie die wij aan jou en mogelijke andere leden over je rechten en plichten aanbieden, kunnen verbeteren. Daarvoor kan je een mail sturen naar [email protected]. Bij voorbaat dank.