fbpx

Bedrijven moeten het verschil maken

Paul Polman, CEO van Unilever en voorzitter van de World Business Council for Sustainable Development, in het Financieele Dagblad
We weten dat het van het klimaatakkoord in Parijs afhangt of wij erin gaan slagen de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden en catastrofale gevolgen af te wenden. Parijs speelt ook een sleutelrol als het gaat om toekomstige economische groei en ontwikkeling. Als we niet in actie komen, kan klimaatverandering een verwoestende impact hebben op groei in het algemeen en alle ontwikkelingswinst tenietdoen die afgelopen eeuw is geboekt. De kosten worden steeds duidelijker. Volgens sommige onderzoeken is sinds 1992 wereldwijd ruim € 2500 mrd uitgegeven aan de gevolgen van natuurrampen. Ook de humanitaire schade is groot. De armste mensen dreigen het meest de dupe te worden. Op hol geslagen klimaatverandering zou miljoenen mensen veroordelen tot armoede en ertoe leiden dat wij de ‘sustainable development goal’: extreme armoede uitbannen tegen 2030, niet halen.
De aanpak van klimaatverandering biedt ook een belangrijke economische kans. Onderzoek van de Global Commission on the Economy and Climate toont aan dat koolstofarme investeringen een veelvoud aan economische voordelen zouden opleveren, zoals groei en banen. Een sterke deal tijdens de klimaatconferentie zou bedrijven en investeerders een impuls geven om bij te dragen aan de opbouw van een koolstofarme en veerkrachtigere wereldeconomie op vijf belangrijke manieren.
Ten eerste: hernieuwbare energie stimuleren. 40% van de elektriciteit in de wereld komt nog steeds van steenkool. We kunnen herdefiniëren hoe we onze bedrijven en de economie van energie gaan voorzien. Hernieuwbare energie leidt tot minder uitstoot, maar kan ook banen creëren en de volksgezondheid verbeteren. De zonne-energiesector in de VS creëert twintig keer sneller banen dan de economie in zijn totaliteit.
Ten tweede: de waarde van onze bossen veiligstellen. Bossen worden vaak ondergewaardeerd, hoewel ze een belangrijke bijdrage leveren aan ecosystemen die essentieel zijn voor voedselzekerheid en biodiversiteit. Ze zorgen voor het levensonderhoud van 1,6 miljard mensen en spelen een cruciale rol op het gebied van klimaatverandering.
Ze zijn in staat 10% van de geschatte wereldwijde koolstofuitstoot in de eerste helft van deze eeuw te absorberen en op te slaan, mits we zuinig met ze omspringen en nog meer uitstoot door ontbossing een halt toeroepen. Parijs biedt de gelegenheid ons te verbinden om meer te doen, door samen te werken aan de kans op een ‘driedubbele’ win: uitstoot terugdringen door bossen te beschermen, landbouwproductiviteit en voedselzekerheid vergroten, en levensomstandigheden op het platteland verbeteren.
Ten derde: meer voedsel per hectare telen. Een van de markantste doelen in het kader van het ‘sustainable development goal’ is het voornemen wereldwijd een eind te maken aan honger, voeding te verbeteren en duurzame landbouw te bevorderen tegen 2030. Klimaatverandering vormt een belangrijke bedreiging voor het bereiken van dit doel, omdat het leidt tot slechtere oogsten, prijzen opdrijft en voedselonzekerheid vergroot.
We moeten meer voedsel per hectare verbouwen, het voedselafval verminderen, 25% van de landbouwgrond wereldwijd die ernstig is aangetast herstellen en duurzame modellen vinden om tegen 2050 zo’n 10 miljard mensen te voeden.
Ten vierde: koolstofarme steden creëren. Ongeveer de helft van de wereldbevolking leeft in steden en binnen 30-40 jaar zal dit naar verwachting oplopen tot 70%, ofwel 10 miljard mensen. In de komende 15 jaar zal zo’n € 83.000 mrd worden besteed aan verstedelijking.
Dat biedt ons een geweldige zakelijke kans om te bouwen aan koolstofarme steden. Dat betekent openbaar vervoer ontwikkelen dat niet gemotoriseerd is en een lage uitstoot heeft en zorgen voor hernieuwbare energie en efficiënt afvalbeheer.
En ten vijfde: investeer in de koolstof­arme economie. Veel bedrijven zijn al voorstander van een daadkrachtige overheidsaanpak op het gebied van klimaatverandering. Via coalities als We Mean Business en het B-Team hebben wij publiekelijk opgeroepen tot nul netto-uitstoot tegen 2050 — dat is de enige manier waarop we de opwarming van de aarde kunnen beperken tot 2 graden.
Bedrijven en overheden moeten samenwerken en een engagement aangaan als we klimaatverandering effectief willen aanpakken. Alleen als er uit Parijs een ambitieus doel komt dat is gericht op de lange termijn, kunnen we de middelen mobiliseren — zowel economisch als in menskracht — die nodig zijn voor de transitie naar een koolstofarme economie.
Het is onze verantwoordelijkheid als bedrijven om te komen met ambitieuze oplossingen en technologieën die ons koolstofarme, inclusieve en duurzame groei zullen brengen. Er is geen excuus om niet in actie te komen.
Laten we de kansen grijpen die de koolstofarme economie ons biedt en groene groei creëren die iedereen ten goede komt.
Paul Polman is ceo van Unilever en voorzitter van de World Business Council for Sustainable Development.

Previous

Next